Klauzula informacyjna dla członków Polskiego Stowarzyszenia Stomatologii Dziecięcej w Krakowie

Realizując obowiązek wskazany w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 ze zm.), dalej jako „RODO”, informujemy, że:

 • administratorem Państwa danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Stomatologii Dziecięcej (dalej „PTSD”) z siedzibą w Krakowie, przy ul. Montelupich 4, 31-155 Kraków (szczegółowe dane kontaktowe znajdują się na stronie internetowej PTSD pod adresem: https://ptsd.net.pl/kontakt/);
 • Państwa dane osobowe udostępnione w deklaracji członkowskiej, w tym imię, nazwisko, adres, miejsce zamieszkania, adres e-mail, nr PESEL, informacje o wykształceniu, będą przetwarzane:
  1. w celach związanych z członkostwem w PTSD (podstawa prawna przetwarzania danych osobowych – artykuł 6 ust. 1 lit b) RODO),
  2. w związku z wykonywaniem działalności statutowej PTSD, zgodnie z postanowieniami statutu PTSD z dnia 11 października 2013 r., dostępnego pod adresem https://ptsd.net.pl/Statut_Towarzystwa_PTSD.pdf[1] (podstawa prawna przetwarzania danych -artykuł 6 ust. 1 lit b) RODO),
  3. w celu ewentualnego dochodzenia zaległych składek członkowskich (podstawa prawna przetwarzania danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
  4. w celach podatkowych, rachunkowych oraz rejestrowych (podstawa prawna przetwarzania danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit c) RODO).
 • Dane osobowe przetwarzane przez PTSD mogą być udostępniane:
  1. podmiotom upoważnionym do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa (np. organom administracji, sądom, służbom państwowym),
  2. podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu PTSD w celach wspierających działalność stowarzyszenia (np. biurom rachunkowym, kancelariom prawnym, biurom windykacyjnym, kurierom, serwisowi informatycznemu).
 • Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich,
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez PTSD przez okres członkostwa,
 • mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 -193 Warszawa, w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa,
 • podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu przystąpienia do PTSD; konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przystąpienia do PTSD w charakterze członka zwyczajnego,
 • Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Zarząd PTSD, dn. 8 lipca 2019 r.